Truyền hình Đại Lộc

Hội nghị triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

     Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đại Lộc vừa tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2026.

     Trong thời gian qua, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là cụ thể hóa của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Phong trào này đi vào thực tiễn cuộc sống đã góp phần tích cực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với nếp sống mới văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiến bộ.

     Để tiếp tục phát triển có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2023 - 2026, thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân lao động ở các cụm công nghiệp. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa nhằm giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

                                                                                                               Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?