Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc hoàn thành bồi dưỡng chính trị hè năm 2023

     Đến nay, huyện Đại Lộc đã hoàn thành xong kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2023, gồm 12 lớp với tổng số 1.679 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên từ bậc Mầm non đến THCS trên địa bàn huyện tham dự.

     Trong thời gian dự lớp, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung quan trọng như: Những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ Sáu, kết quả Hội nghị lần thứ Bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kết quả đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Đổi mới sáng tạo, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng phát triển tỉnh Quảng Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trong huyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ năm học 2023- 2024.

                                                                 Nguyễn Thị Tuyết (Ban Tuyên giáo HU)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?