Truyền hình Đại Lộc

Tập huấn đánh giá tiêu chí Thu nhập trong Bộ tiêu chí NTM trên phần mềm (WED) và thiết bị di động (CAPI)

     Ngày 16/8, tại huyện Đại Lộc, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Quảng Nam tổ chức Lớp tập huấn đánh giá tiêu chí thu nhập trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên hệ thống phần mềm (WED) và thiết bị di động (CAPI).

     Tại Lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn cụ thể việc tổ chức đánh giá tiêu chí Thu nhập theo qui định tại Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên hệ thống phần mềm (WED) và thiết bị di động (CAPI). Đây là hướng dẫn mới bắt đầu áp dụng đánh giá trong năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tổ chức đánh giá, tổng hợp số liệu và xuất kết quả toàn bộ trên phần mềm. Mọi thao tác đánh giá tiêu chí thu nhập trên phần mềm và thiết bị di động đều thể hiện trực tiếp trên hệ thống và được Tổng cục Thống kê quản lý, theo dõi kết quả.

                                                                                                    Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?