Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Thắng tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và Nghị quyết 29-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam

     Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam xã Đại Thắng vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ và Nhân dân hai thôn Phú Bình và Phú An.

      Tại Hội nghị đã truyền đạt nội dung của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm 6 chương và 91 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023. Đồng thời, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về “Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ XHCN, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trên địa bàn tỉnh". Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh.

                                                                            Hồ Văn Chín (Đại Thắng)

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?