Truyền hình Đại Lộc

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện Đại Lộc khóa XII bầu

     Thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội khóa XV về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, tại phiên làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 15, HĐND huyện Đại Lộc vào sáng ngày 19/12, các đại biểu HĐND huyện khóa XII đã thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm đối với 19 người giữ chức vụ do HĐND huyện 1. bầu. Kết quả cụ thể như sau:

     1. Ông Nguyễn Hảo, Chủ tịch HĐND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu tín nhiệm: 0; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     2. Bà Lê Thị Kim Hòa, Phó Chủ tịch HĐND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, đạt tỷ lệ 93,33%; số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 6,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     3. Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, đạt tỷ lệ 86,67%; số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu, đạt tỷ lệ 13,33%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     4. Ông Huỳnh Văn Khải, Trưởng Ban Kinh tế- Xã hội của HĐND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu, đạt tỷ lệ 90%; số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 6,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu, đạt tỷ lệ 3,33%.

     5. Ông Lê Văn Quang, Chủ tịch UBND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 30 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; số phiếu tín nhiệm: 0; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     6. Ông Đăng Văn Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, đạt tỷ lệ 70%; số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu, đạt tỷ lệ 30%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     7. Ông Lê Đỗ Tuấn Khương, Phó Chủ tịch UBND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu, đạt tỷ lệ 70%; số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu, đạt tỷ lệ 30%, số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     8. Ông Hồ Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 20 phiếu, đạt tỷ lệ 66,66%; số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu, đạt tỷ lệ 26,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 6,67%.

     9. Ông Nguyễn Giới, Ủy viên UBND huyện, Trưởng Công an huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, đạt tỷ lệ 86,67%; số phiếu tín nhiệm: 04 phiếu, đạt tỷ lệ 13,33%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     10. Ông Phạm Lương, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu, đạt tỷ lệ 83,33%; số phiếu tín nhiệm: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 16,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

    11. Ông Phạm Thúy, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu, đạt tỷ lệ 80%; số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu, đạt tỷ lệ 20%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     12. Ông Hứa Văn Bảy, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu, đạt tỷ lệ 76,67%; số phiếu tín nhiệm: 07 phiếu, đạt tỷ lệ 23,33%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     13. Ông Võ Đình Đông, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu, đạt tỷ lệ 86,67%; số phiếu tín nhiệm: 03 phiếu, đạt tỷ lệ 10%; số phiếu tín nhiệm thấp: 01 phiếu, đạt tỷ lệ 3,33%.

    14. Bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu, đạt tỷ lệ 93,33%; số phiếu tín nhiệm: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 6,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     15. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, đạt tỷ lệ 73,33%; số phiếu tín nhiệm: 06 phiếu, đạt tỷ lệ 20%; số phiếu tín nhiệm thấp: 02 phiếu, đạt tỷ lệ 6,67%.

     16. Ông Trần Việt Phương, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu, đạt tỷ lệ 53,33%; số phiếu tín nhiệm: 09 phiếu, đạt tỷ lệ 30%; số phiếu tín nhiệm thấp: 05 phiếu, đạt tỷ lệ 16,67%.

     17. Ông Võ Ngọc Tốt, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 16 phiếu, đạt tỷ lệ 53,33%; số phiếu tín nhiệm: 10 phiếu, đạt tỷ lệ 33,34%; số phiếu tín nhiệm thấp: 04 phiếu, đạt tỷ lệ 13,33%.

     18. Ông Hồ Thanh Phương, Ủy viên UBND huyện, Trưởng phòng Tư pháp huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 50%; số phiếu tín nhiệm: 15 phiếu, đạt tỷ lệ 50%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

     19. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện, số phiếu tín nhiệm cao: 22 phiếu, đạt tỷ lệ 73,33%; số phiếu tín nhiệm: 08 phiếu, đạt tỷ lệ 26,67%; số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu.

                                                                                                        Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?