Truyền hình Đại Lộc

Xã Đại Lãnh tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng

     UBND xã Đại Lãnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bắc Quảng Nam vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng trong vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2021.

     Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe truyền đạt một số nội dung cơ bảncủa Luật Lâm nghiệp năm 2017, Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng và Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp... Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của rừng đối với đời sống xã hội, trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp, trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân và chế tài xử lý khi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.                                                            

                                                           Nguyễn Thành Trung (Đại Lãnh)    

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?