Truyền hình Đại Lộc

Huyện Đại Lộc có 45 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

     Toàn huyện hiện có 45 HTX và 18 Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, các HTX đã chủ động liên kết với các Công ty, doanh nghiệp mở rộng diện tích sản xuất giống cây trồng, nhận bao tiêu sản phẩm, góp phần tạo ra chuỗi giá trị, nâng cao mức thu nhập cho người nông dân. Tiêu biểu như các HTX nông nghiệp Ái Nghĩa, Đại Hiệp, Đại Quang, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Hưng, Đại Lãnh…

      Ngoài ra, các HTX còn tập trung huy động nguồn vốn hoạt động, làm tốt công tác quản lý, điều hành, phát huy được vai trò bà đỡ cho các hộ nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

                                                                                                          Nhật Duy

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?