Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc, tổ chức Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy năm 2014

Ngày 18/02/2014, Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014, tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Quang, Phó Bí thư Huyện ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, văn phòng HĐND - UBND huyện, đại biểu lãnh đạo cấp ủy cơ sở đảng và các đồng chí làm công tác văn phòng cấp ủy toàn huyện.


Quang cảnh Hội nghị công tác Văn phòng cấp ủy năm 2014

Năm 2013, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, văn phòng các cấp ủy trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên tất cả các lĩnh vực, đạt chất lượng và cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2014, văn phòng cấp ủy toàn huyện tập trung đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 40 năm chiến thắng Thượng Đức, 84 năm Ngày truyền thống văn phòng cấp ủy...

Tại Hội nghị này, Văn phòng Huyện ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 29-QĐ/VPTW ngày 25/12/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng về công tác Văn thư trong các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Hướng dẫn số 28-HD/VPTW ngày 19/12/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng Hướng dẫn công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư ở Văn phòng Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các văn bản khác.

                                                                                                                                             Huỳnh Ngọc Chung

                                                                                                                                   Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?