Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

Ngày 18/12/2013, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận 110-KL/TU của Tỉnh ủy về "Một số nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Năm 2013, các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để thực hiện Nghị quyết Huyện ủy. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất tăng 14,33% so với năm 2012. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng các ngành công nghiệp- TTCN- XDCB và dịch vụ chiếm 87,32%, tỷ trọng ngành nông- lâm nghiệp giảm xuống còn 12,68%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt: 21,46 triệu đồng, tăng 12,18% so với năm 2012. Văn hóa- xã hội có nhiều chuyển biến. Hoàn thành sớm công tác phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9,24%  . Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng xã hội, gia đình chính sách. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chăm lo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chủ động phòng tránh và khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra. Các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, có nhiều chuyển biến trong hoạt động, bước đầu đã khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết TW4 (khóa XI), thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".


Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2013

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2013, căn cứ Kết luận số 74-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "tình hình kinh tế- xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014" và định hướng của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, đó là: Tập trung mọi nỗ lực để tiếp tục tháo gỡ, khắc phục những khó khăn, thách thức nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Phấn đấu tổng giá trị sản xuất tăng 14-14,5% so với năm 2013. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Đảm bảo an sinh xã hội. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và chất lượng cán bộ, đảng viên. Tăng cường và đổi mới công tác dân vận. Đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống lãng phí, tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

- Huỳnh Ngọc Chung - Văn phòng Huyện ủy Đại Lộc
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?