Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

 

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI

Sáng ngày 26/8/2014, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng chí Mai Đình Lự, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI định hướng xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghị quyết cũng đề ra các nhiệm vụ để thực hiện đạt mục tiêu trên, gồm: Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường văn hóa, chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ này tập trung vào việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa. Theo đó Huyện Đại Lộc phấn đấu đến năm 2020 có 32% số dân tập luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ Đại, có 87% gia đình, 70% số thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 60-70% số xã đạt chuẩn văn hóa, 90% số xã có trung tâm văn hóa – thể thao, 100% số thô, khu phố có khu văn hóa thể thao và 100% số xã có phòng đọc báo,…

Để thực hiện có quả, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần nghiêm túc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết xuống cơ sở; xây dựng chương trình hành động thiết thực, khả thi để thực hiện Nghị quyết, chú ý những nhiệm vụ cụ thể và điều kiện thực hiện.

 

                                                                                               - XTrinh-

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?