Truyền hình Đại Lộc

Huyện ủy Đại Lộc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày 18/3/2014, Huyện ủy Đại Lộc tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Tham dự Hội nghị có 250 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện.


Quang cảnh hội nghị

          Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các chuyên đề chính gồm: Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; chuyên đề hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28.11.2013; Chuyên đề Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Hội nghị đã thông qua các Chương trình của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" và “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”.


Đ/c Mai Đình Lự- Bí thư Huyện ủy quán triệt nội dung Nghị quyết
ảnh 2: Quang cảnh hội nghị

          Sau Hội nghị này, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 cho các cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình, nhất là việc cụ thể hoá Nghị quyết của Đảng, chương trình thực hiện của Huyện ủy. Theo kế hoạch, việc tổ chức quán triệt Nghị quyết TW8 (khóa XI) ở các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện sẽ hoàn thành trong tháng 3/2014.

Nguyễn Thị Tuyết - Ban Tuyên giáo Huyện ủy
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?