Truyền hình Đại Lộc

Đại Lộc phát triển sản xuất nông nghiệp - xây dựng NTM

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Đại lộc đã giành được  thành tựu quan trọng làm nền tảng thúc đầy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, chất lượng cao, từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và thu nhập của người nông dân, bảo vệ môi trường sinh thái.Để đạt được những kết quả đó , trước hết ngành  nông nghiệp huyện đã chú trọng tới công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, trên cơ sở quy hoạch tổng thể ngành nông lâm nghiệp  với những điều kiện đặc thù về đất đai, khí hậu và nhu cầu của thị trường, Phòng nông nghiệp huyện đã lựa chọn được các cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao, sau đó định hình quy hoạch và tổ chức về quy hoạch sản xuất vùng sản xuất hàng hóa. Các cây trồng được lựa chọn để quy hoạch sản xuất hàng hóa gồm cây lương thực thương phẩm , sản xuất hạt giống lúa với hơn 1000ha  , cây ngô lai với 700 ha, cây đậu phụng 948ha  , cây chuối 600 ha . Tổng diện tích cây lương thực được lựa chọn để quy hoạch chi tiết sản xuất hàng hóa là 3750 ha chiếm hơn 48% diện tích nông nghiệp của huyện. Đến nay toàn huyện đã quy hoạch chi tiết xây dựng 36 cánh đồng mẫu lớn trên địa bàn của 18 xã , Thị trấn với hơn 1434 ha mỗi cánh đồng được bố trí một loại giống nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa có sự liên kết của các nhà doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho nông dân .

Trao đổi với chúng tôi ông Hồ Ngọc Mẫn – Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết “Trong nhiều năm qua, tranh thủ những lợi thế về điều kiện tự nhiên và nguồn lực hỗ trợ của nhà nước, huy động nội lực trong nhân dân và kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất hàng hóa tập trung. Hiện nay toàn huyện đã có nhiều vùng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao như: cây chuối giá trị trung bình đạt 120 triệu đồng /ha mỗi năm,2800 ha đất đạt giá trị trên 80 triệu đồng mỗi năm , trong đó có 800 ha đạt giá trị trên 100 triệu đồng. Nhiều mô hình sản rau xanh an toàn  của thôn Bàu Tròn xã Đại an được nhân rộng đến các xã Đại nghĩa , Đại cường , Đại thắng , Đại minh đạt hiệu quả kinh tế cao. Tốc độ tăng trưởng ngành trồng trọt bình quân đạt 14%/năm, tổng sản lượng lương thực đạt trên 63351 tấn , giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác ước đạt trên 54 triệu đồng.”.. Ngoài ra về công tác phát triển chăn nuôi, đảm bảo an toàn dịch bệnh, nâng cao hiệu quả chăn nuôi cũng được chú trọng, quan tâm triển khai thực hiện. Tốc độ tăng trưởng của đàn gia súc bình quân đạt từ 3 - 4%/năm. Hiện nay tổng đàn gia súc của huyện trên 75 nghìn con, đàn gia cầm trên 665 nghìn con. Với số lượng đàn vật nuôi lớn như vậy đã cung cấp phần lớn lượng thực phẩm hàng hóa cho thị trường. Qua việc thực hiện chương trình cải tạo đàn bò vàng địa phương thay bằng giống bà Lai kinh tế , toàn huyện đã cơ bản làm tốt công tác cung cấp con giống thuần giống thuần chủng làm cơ sở cho tạo giống, nhân giống, lai giống phục vụ nhu cầu chăn nuôi trong và ngoài huyện. Diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn huyện có 110 ha , 50 lồng bè , sản lượng thủy sản hàng năm đạt 600 tấn , trong đó có 30 tấn đánh bắt tự nhiên . Bên cạnh đó xác định phát triển lâm nghiệp nghiệp là nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài để thực hiện thành công công tác xóa đói giảm nghèo bền vững. Với các chính sách hỗ trợ đầu tư thiết thực cho người trồng rừng thông qua các chương trình, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, chương trình 30a , đã khuyến khích người dân trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng góp phần tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường sinh thái. Diện tích trồng rừng mới năm 2013 đạt 200 ha, khoanh nuôi bảo vệ rừng trên 25 nghìn ha.

Trước những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực tập trung đầu tư đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong tương lai, Đại lộc  sẽ là địa phương có nền kinh tế phát triển vững mạnh toàn diện, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước chung sức xây dựng nông thôn mới 

Lê Hồng Tự

 
twn Are you sure that you want to switch to desktop version?