Truyền hình Đại Lộc

Tổng vốn đầu tư xây dựng năm 2014 tăng 14% so với cùng kỳ năm trước

   Năm 2014, tổng vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện đạt 447 tỷ 030 triệu đồng, tăng 14% so với năm 2013.

Trong đó, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước 283 tỷ 844 triệu đồng (chiếm 63,5% tổng vốn đàu tư); vốn đầu tư ngoài nhà nước 163 tỷ 186 triệu đồng (chiếm 36,5% trong tổng vốn đầu tư). Nhìn chung, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện thực hiện đúng quy trình, các dự án đầu tư thường xuyên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lãng phí và thất thót. Chất lượng các công trình xây dựng cơ bản đảm bảo theo đúng thiết kế, thi công đúng tiến độ và giải ngân kịp thời.

 

 

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?