Truyền hình Đại Lộc

Thị trấn Ái Nghĩa xây dựng thành công 3 cánh đồng mẫu lớn

Nhằm nâng cao năng suất trên từng đơn vị diện tích, góp phần đem lại thu nhập kinh tế cho người dân, trong thời gian qua thị trấn Ái Nghĩa đã chú trọng phát triển mô hình cánh đồng mẫu, chú trọng cơ giới hóa, đưa giống mới có năng suất và chất lượng cao vào sản xuất thay thế những giống lúa đại trà. 

Đây là mô hình sản xuất tập trung có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà khoa học - Nhà nước -  nhà doanh nghiệp và nhà nông. Yêu cầu của mô mình cánh đồng mẫu lớn là điều kiện sản xuất phải trên diện tích liền vùng, liền thửa, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu giống, vật tư phân bón, kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa sản xuất và công tác quản lý đồng ruộng nhằm tạo ra một chuỗi sản phẩm hợp lý, giảm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường và tăng giá trị trên một đơn vị diện tích.

Đến nay, Thị trấn Aí Nghĩa đã xây dựng thành công 3 cánh đồng mẫu để sản xuất lúa giống với diện tích trên 200 ha, đem lại mức thu nhập bình quân cho người dân từ 30-50 triệu đồng/ha, góp phần nâng cao đời sống kinh tếcủa người dân tại địa phương.

                                                                                           Bích Liễu

twn Are you sure that you want to switch to desktop version?